Index   
 
Anunțuri  
 
Blog  
 
Bancuri  
 
Curs valutar  
 
Formulare 
 
România 
 
Internaţional 
 
Verificări 
 
Muzică   
 
Zodiac 
 


BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


Regulament

privind utilizarea codurilor IBAN în România

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 58/1998 – Lege privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 164 şi art. 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 200/2002,
În temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.


CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
(1) cod IBAN (acronim pentru International Bank Account Number) înseamnă un şir de caractere care identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituţie, cont utilizat pentru procesarea plăţilor în cadrul sistemelor de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent;
(2) instituţie înseamnă oricare dintre următoarele:
- instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României;
- Trezoreria Statului;
- Banca Naţională a României;
(3) generarea codurilor IBAN înseamnă procesul, desfăşurat o singură dată, de creare a unui unic cod IBAN pentru un cont.


CAPITOLUL II

Generarea codurilor IBAN

Art. 2
(1) Instituţiile vor genera şi utiliza coduri IBAN, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pentru conturile clienţilor acestora utilizate în scopul efectuării de plăţi, în lei sau în orice altă monedă, prin sistemele de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent.
(2) În vederea efectuării de plăţi prin intermediul sistemelor de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent, instituţiile vor notifica clienţilor lor codurile IBAN atribuite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, acestea urmând să fie menţionate în extrasele de cont şi în toate celelalte rapoarte referitoare la conturile respective, emise de instituţii clienţilor.
(3) Fiecare instituţie este responsabilă pentru generarea corectă a codurilor IBAN corespunzătoare conturilor clienţilor săi şi pentru transmiterea acestora către clienţi.
(4) Banca Naţională a României este exceptată de la obligativitatea generării, utilizării şi notificării codurilor IBAN pentru conturile clienţilor săi, instituţii de credit şi Trezoreria Statului, prevăzută la alin. (1) şi (2).

Art. 3
În cadrul lanţului de procesare al instrucţiunii de plată, codul IBAN va fi transmis în totalitate între instituţiile intermediare, cel puţin până la punctul de intrare în ţara în care este localizat beneficiarul plăţii.


CAPITOLUL III

Structura codului IBAN

Art. 4
Structura codurilor IBAN atribuite în România de instituţii conturilor clienţilor lor este prezentată în Anexa nr. 1 şi constă într-un şir de 24 caractere alfanumerice care, considerate de la stânga la dreapta, au următoarea semnificaţie:
Nr.
caractere
Tipul
caracterelor
Semnificaţie
2 Alfabetice Codul de ţară al României (respectiv „RO”).
2 Numerice Caractere de verificare a codului IBAN.
4 Alfabetice Caractere care identifică în mod unic instituţia, respectiv primele patru caractere ale codului BIC atribuit instituţiei (acronim pentru Bank Identifier Code).
2 Alfabetice Caractere care identifică în mod unic unitatea teritorială a instituţiei şi contul clientului de la respectiva unitate teritorială.

Art. 5
(1) Caracterele utilizate în structura codurilor IBAN pot fi numai litere majuscule ale alfabetului latin (de la A la Z) şi cifre arabe (de la 0 la 9).
(2) În format electronic, codul IBAN nu va conţine caractere de separare sau spaţii.
(3) Reprezentarea pe suport hârtie a unui cod IBAN este similară celei în format electronic cu excepţia faptului că şirul de caractere ale codului prezentat pe suport hârtie se va împărţi în grupuri de 4 caractere, despărţite printr-un spaţiu.

Art. 6
Caracterele de verificare a codului IBAN se calculează utilizând algoritmul MOD 97-10, prezentat în detaliu în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 7
(1) Modalitatea de identificare în mod unic la nivelul instituţiei, prin intermediul ultimelor 16 caractere din codul IBAN, a unităţii teritoriale a instituţiei şi a contului clientului de la unitatea teritorială respectivă, se stabileşte de către respectiva instituţie şi se comunică Direcţiei Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi administratorilor sistemelor de plăţi la care instituţia respectivă participă, împreună cu lista codurilor de identificare a unităţilor teritoriale.
(2) În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, setul de caractere de identificare a unităţii teritoriale şi a contului clientului de la unitatea teritorială respectivă, prevăzut în codul IBAN, va identifica atât sediul secundar al casei centrale a cooperativelor de credit, cât şi cooperativa de credit afiliată casei centrale respective, la care este deschis respectivul cont.
(3) Ori de câte ori informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt modificate, instituţia are obligaţia să informeze despre respectivele modificări, cu minimum o zi bancară înainte de aplicarea acestora, atât Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României cât şi administratorii sistemelor de plăţi la care instituţia respectivă participă.


CAPITOLUL IV

Validarea codurilor IBAN

Art. 8
Orice instituţie care, în vederea procesării instrucţiunilor de plată, preia coduri IBAN transmise în format electronic de clienţi sau transformă coduri IBAN reprezentate pe suport hârtie în format electronic, are obligaţia să valideze codurile IBAN ale tuturor conturilor menţionate în instrucţiunile de plată pe care le procesează, utilizând metoda de validare prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Art. 9
În cazul în care, în urma validării, se constată că un cod IBAN nu este corect, instituţia va refuza procesarea respectivei instrucţiuni de plată, cu respectarea reglementărilor aplicabile în vigoare.


CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 10
(1) Începând cu data de 1 septembrie 2004, instrucţiunile de plată recepţionate, respectiv iniţiate, de instituţii vor conţine codurile conturilor, obligatoriu a fi menţionate în conformitate cu reglementările în vigoare, reprezentate exclusiv în structură IBAN, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Începând cu data menţionată la alin. (1), instrucţiunile de plată transfrontalieră în euro sau în orice altă monedă care a fost notificată Comisiei Europene, iniţiate către statele membre ale Spaţiului Economic European vor conţine codurile conturilor beneficiarilor reprezentate exclusiv în structură IBAN.

Art. 11
Instituţiile vor accepta, până la data de 1 septembrie 2004, instrucţiuni de plată care au menţionate atât conturi codificate în sistem IBAN, cât şi conturi codificate în alt sistem.

Art. 12
Începând cu data de 1 septembrie 2004, instituţiile care primesc de la clienţi instrucţiuni de plată vor refuza procesarea oricărei instrucţiuni de plată care fie nu conţine codurile conturilor, obligatoriu a fi menţionate în conformitate cu reglementările în vigoare, reprezentate în structură IBAN, fie aceste coduri nu au fost validate prin metoda prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Art. 13
În toate instrucţiunile de plată, alături de codurile IBAN necesare vor fi menţionate şi codurile BIC.

Art. 14
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 15
Prezentul regulament intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.


Anexa nr. 1

Structura codului IBAN în România

RO xx yyyy zzzzzzzzzzzzzzzz
cod de ţară (2 caractere alfabetice, majuscule) - pentru România este „RO” 4 caractere de identificare a instituţiei (alfabetice, majuscule) reprezentând primele patru caractere ale codului BIC al instituţiei 2 caractere de veri-
ficare (numerice, de
la 0 la 9)
16 caractere care identifică în mod unic unitatea teritorială a instituţiei şi contul clientului deschis la respectiva unitate teritorială (alfanumerice, majuscule)Anexa nr. 2

Metoda de calculare a caracterelor de verificare

Pas preliminar: Se crează un cod IBAN artificial pe baza codului de ţară, a codului băncii şi a codului contului clientului, punându-se „00” în locul caracterelor de verificare.
Exemplu: RO00AAAA1B31007593840000

Pasul 1: Se mută primele patru caractere (codul de ţară şi falsul cod de verificare) la dreapta codului IBAN.
Exemplu: RO00AAAA1B31007593840000 devine AAAA1B31007593840000RO00

Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform tabelei următoare:
 A=10   B=11   C=12   D=13   E=14   F=15   G=16   H=17   I=18   J=19   K=20   L=21   M=22 
 N=23   O=24   P=25   Q=26   R=27   S=28   T=29   U=30   V=31   W=32   X=33   Y=34   Z=35 
Exemplu: AAAA1B31007593840000RO00 devine 1010101011131007593840000272400

Pasul 3: Se aplică algoritmul MOD 97-10 (conform ISO 7064). Se împarte numărul obţinut la 97 şi restul se scade din 98. Daca rezultatul este de un singur caracter, se pune un zero înaintea acestuia.
Exemplu: Restul împărţirii numărului 1010101011131007593840000272400 la 97 este 49. Prin scădere se obţine: 98-49=49, care reprezintă caracterele de verificare pentru respectivul cod IBAN, care astfel devine: RO49AAAA1B31007593840000


Anexa nr. 3

Metoda de validare a unui cod IBAN

Pas preliminar: În cazul în care codul IBAN este prezentat pe suport hârtie, se converteşte formatul acestuia la formatul electronic prin ştergerea spaţiilor de separare.
Exemplu: un cod IBAN de tipul RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 devine RO49AAAA1B31007593840000.

Pasul 1: Se mută primele patru caractere (simbolizând codul de ţară şi caracterele de verificare) la dreapta codului IBAN.
Exemplu: RO49AAAA1B31007593840000 devine AAAA1B31007593840000RO49.

Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform tabelei de conversie cuprinsă în Anexa nr. 2.
Exemplu: AAAA1B31007593840000RO49 devine 1010101011131007593840000272449

Pasul 3: Se aplică algoritmul MOD 97-10 (conform ISO 7064). Pentru ca cele 2 caractere de verificare să fie corecte (codul IBAN să fie corect), restul împărţirii numărului astfel obţinut la 97 trebuie să fie 1.
Exemplu: Restul împărţirii lui 1010101011131007593840000272449 la 97 este 1.
This is my Google PageRank - SmE Rank free service Powered by Scriptme
SEO Stats powered by MyPagerank.Net
Anunțuri: vânzări, servicii, promovare